Mediátor képzés, mediációs képzés

Rendelet a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről

|
2012. április 10. - 19:45

2010. január 1-jétől kizárólag úgy kerülhet és maradhat mediátor az IRM mediátori (közvetítői) listáján, ha az IRM által elfogadott, akkreditált program és képzőhely nyújtja a képzést. Az erről szóló, az igazságügyi és rendészeti miniszter 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelete a közvetítői szakmai képzésrõl és továbbképzésről így szól:

Rendelet a közvetítői szakmai képzéséről és továbbképzéséről

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § d) pontjában, valamint a 10. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közvetítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételhez szakmai képzésként a 2-5. §-okban foglalt követelményeknek megfelelő, közvetítői tárgyú, csoportos formában tartott képzés elvégzése (a továbbiakban: képzés) fogadható el.

2. § (1) A képzés során egy csoportban legfeljebb 25 tag vehet részt.

(2) A képzésnek tematikájában egymásra épülő elméleti és gyakorlati részből kell állnia.

3. § (1) A képzés legalább 60 órás (óránként 45 perces időtartamú) elméleti részének a következő ismereti és készségelemeket kell magában foglalnia:

a) konfliktuselméleti alapismeretek és készségek,

b) tárgyalási alapismeretek és készségek,

c) közvetítői technikai, módszertani ismeretek és készségek,

d) folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek,

e) kérdezéstechnikai ismeretek és készségek,

f) különféle konfliktus-szintekhez illeszkedő közvetítői technikai ismeretek és készségek,

g) problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői technikai ismeretek és készségek,

h) pszichológiai ismeretek és készségek, valamint

i) a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek.

(2) Az elméleti képzési rész két, legalább 30 órás időtartamú modulra bontható.

(3) Egy modul a képzés részét képező ismereti és készségelemek közül azoknak az együttese, amelyek a többi ismereti és készségelemhez képest önállóan kezelhetők, és a modul elsajátítását követően a kérelmező képes az abban foglalt ismereteket, készségeket egyénileg alkalmazni.

4. § (1) A képzés gyakorlati része során a gyakorlatszerzést – legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában – a következő módozatok valamelyikével kell biztosítani:

a) szimulált esetgyakorlat,

b) mentorált esetgyakorlat,

c) esetmegbeszélő csoportban való részvétel,

d) esettanulmány készítése,

e) módszerspecifikus szupervízió.

(2) A szimulált esetgyakorlat célja egy megtörtént közvetítői ügy rekonstruálása, ennek során a közvetítő és a felek szerepének kiértékelése a képzés során szervezett csoport oktatójának és tagjainak részvételével.

(3) A mentorált esetgyakorlat során egy valós közvetítői eljárás tényleges lefolytatására kerül sor. A közvetítői eljárás lefolytatása, valamint a közvetítő és a felek szerepének kiértékelése folyamatos oktatói irányítás mellett valósul meg.

(4) A módszerspecifikus szupervízió oktató irányításával megvalósuló gyakorlatszerzési módozat, mely egy megtörtént közvetítői ügy elemzésére, az annak során történt hibák és legjobb módszerek feltárására szolgál, csoportos vagy konzultációs formában. A módszerspecifikus szupervízió során kizárólag az alkalmazott módszerek helyessége, és nem a közvetítés tartalma, eredménye alapján történik meg a közvetítői ügy vizsgálata.

5. § (1) A képzés szakmai irányításában és megtartásában olyan oktatónak is közre kell működnie, aki a képzés megindításakor legalább hároméves közvetítői oktatói gyakorlattal rendelkezik.

(2) Közvetítői oktatói gyakorlatnak a 3. § (1) bekezdés szerinti ismeretek, készségek, valamint a 4. § (1) bekezdés szerinti gyakorlatszerzési módozatok tárgyában oktatóként szerzett gyakorlat minősül.

(3) Az oktatók számának a képzésben szervezett csoport tagjainak számához kell igazodnia úgy, hogy a csoportban 15 főig legalább egy, 15 fő felett legalább két, az (1) bekezdés szerinti gyakorlattal rendelkező oktató részvételét kell biztosítani.

8. § (1) A közvetítő a továbbképzési kötelezettség teljesítését

a) a 7. § (2) bekezdés a)-c)) pontjai esetében a képzést szervező intézmény,

b) a 7. § (2) bekezdés d) pontja esetében a részvételről és a konferencia programjáról a konferencia szervezője

által kiállított okirattal igazolja.

(2) Az igazolásokat a továbbképzési időszak utolsó napjáig, az 50 kreditpont elérését követően összegyűjtve kell megküldeni a miniszter részére.